Ajans51.net
Niğde'nin Dünya'ya Açılan Kapısı

BOZDOĞAN: BAĞKUR PRİMLERİNDE İNDİRİM YAPILSIN

Bor De­mir­ci­ler ve Oto Ta­mir­ci­ler Odası Baş­ka­nı Ethem Boz­do­ğan yeni yılla bir­lik­te artan Bağ-Kur prim­le­ri ile il­gi­li bir açık­la­ma­da bu­lun­du. Boz­do­ğan “Bağ-Kur primle­rine 2019 yılı için ya­pı­lan ar­tış­lar­la be­ra­ber es­na­fı­mı­zın öde­ye­meye­ce­ği boyutlara ulaş­mış­tır. Dev­le­ti­miz­den çözüm bekliyoruz.” dedi.

Asgari ücretin artmasıyla birlikte Bağ-Kur primlerinin de arttığına dikkat çeken Bor De­mir­ci­ler ve Oto Ta­mir­ci­ler Odası Baş­ka­nı Ethem Boz­do­ğan sözlerini şöyle sürdürdü: “En düşük Bağ-Kur p­ri­mi, 700 TL den 882 TL’ye yük­sel­di. Esnaflarımız prim­le­ri­ni öde­ye­me­yecek du­ru­ma geldi. Bizler küçük esnaf ve sa­nat­kar ola­rak hiç­bir şe­kil­de dev­le­ti­mi­ze yük ol­ma­dık. Her daim Dev­le­ti­mi­zin ya­nın­da yer aldık. Her zaman eko­no­mi­nin temel taş­la­rı olduk. Ol­ma­ya da devam ede­ce­ğiz. Sos­yal gü­ven­ce­miz olan Bağ-Kur primimizi aile­mi­zin rız­kın­dan kı­sa­rak ödü­yo­ruz.  Yüce Mec­li­si­mi­z TBMM’den Bağ-Kur prim­le­ri­nin mak­bul bir se­vi­ye­ye çe­kil­me­si­ni talep edi­yor ve bek­li­yo­ruz. Dev­le­ti­mi­zin büyük şir­ket­le­re ver­di­ği teş­vik ve prim des­te­ği­ni küçük esnaf ve sanat­ka­ra da ve­ril­me­si­ni is­ti­yo­ruz. Çünkü bu bizim de hak­kı­mız” şek­lin­de konuştu.

1 yorum
  1. Ahmet Diyor

    Bence de durdurulsun çok zorlaniyoruz

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.